; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : นมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดแผนกเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก

นมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดแผนกเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก


        โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดแผนกเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก (Chemotherapy Dapartment) เปิดพิธีโดย ศจ.สิงขร รักสกุลใหม่ รักษาการผู้จัดการ และนพ.สุกิจ กิจอำนวยพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการแพทย์ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอผู้ป่วยเฮเลนนิวแมน 2

         โดยแผนกเคมีบำบัดผู้ป่วยนอกประกอบด้วยห้องเตรียมยาเคมีบำบัดที่ได้มาตรฐานพร้อมติดตั้งตู้ปลอดเชื้อเตรียมยาเคมีบำบัด และห้องพักสำหรับผู้ป่วยรับยาเคมีบำบัดที่โปร่ง สะอาด อยู่ในบริเวณเดียวกัน อีกทั้งยังมีการควบคุมดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์ ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการบริการด้วยความสะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน