; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : ผู้แทนจาก สสส. เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ผู้แทนจาก สสส. เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่


ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับ สสส. ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยได้เข้าเยี่ยมชมการบริการด้านสูตินรีเวชกรรมของโรงพยาบาลได้แก่ แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด หอผู้ป่วยเฮเลนนิวแมน 3 และ แผนก Nursery ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำและประสบการณ์ต่างๆ เป็นแนวทางเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงอนุสารสุนทร

สสสเยี่ยมชมแมคคอร์มิค

สสสเยี่ยมชมแมคคอร์มิค