; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : พิธีดำหัวผู้บริหารและบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562

พิธีดำหัวผู้บริหารและบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562


"อยู่ดีมีแฮง แข็งแรงแต้เจ้า อยู่เป๋นร่มเงา เนืองนิตย์
ยะเวียกยะก๋าน บ่อมีมาอิด จิตใจ๋ผ่องแผ้ว ตึงวัน
กึ๊ดหวังใดนี้ หื้อมีดั่งฝัน อยู่ม่วนอยู่งัน สำราญเปล่งปล้อย
คนชอบมากมาย ยิงจายใหญ่น้อย โชคลาภมากอย เต๊อะนั้น.."

โรงพยาบาลแมคคอร์มิคได้จัดพิธีดำหัวผู้บริหาร พิธีดำหัวและประกาศเกียรติคุณบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ประจำปี 2562 เทศนาโดย ผู้ปกครองพงษ์ ตนานนท์ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 95 ปี