; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง (ทีมผจญเพลิง)

อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง (ทีมผจญเพลิง)


โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยทีมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง (ทีมผจญเพลิง) ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 โดย ทีมวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย