1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density)
การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density)

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density)

      

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density)

        การตรวจวินิจฉัยเพื่อดูว่าเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่ สามารถทำได้โดยการตรวจวัดหามวลกระดูกด้วยเครื่อง Bone Densitometer Scan  เครื่องจะตรวจสแกนบริเวณกระดูกที่แขน บริเวณกระดูกสันหลังหรือสะโพก และนำภาพที่ได้มาวิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูกบริเวณที่ตรวจ

        นอกจากเครื่องนี้จะสามารถตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกแล้ว ยังสามารถตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกทั้งตัวหรือตรวจวัดปริมาณไขมันในร่างกายทั้งตัวได้ด้วย เพื่อนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ดูปริมาณไขมันซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอ้วน หรือเป็นแนวทางในการรักษาต่อไป

        ข้อดีของการตรวจ

        1. ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง ผู้รับบริการตรวจได้รับปริมาณรังสีน้อย
        2. สามารถใช้ตรวจกระดูกได้หลายส่วน รวมทั้งมวลกระดูกทั่วร่างกายด้วยคลื่นเอกซเรย์ที่มีความแม่นยำสูง
        3. ใช้เวลาในการตรวจรวดเร็วและทราบผลทันที