1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : คลินิกพัฒนาการเด็ก (Child Development Clinic)
คลินิกพัฒนาการเด็ก  (Child Development Clinic)

คลินิกพัฒนาการเด็ก (Child Development Clinic)

   


        ให้บริการตรวจประเมินพัฒนาการ ให้คำปรึกษา กระตุ้นส่งเสริมทักษะความสามารถตามวัย จัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมด้านการเรียน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ส่งเสริมทักษะทางสังคม การสื่อสารในรูปแบบ Group Activity
รวมถึงการบำบัดฟื้นฟูในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

พัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสนใจดูแล
โดยพัฒนาการได้จำแนกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

        1. พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)
        2. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว (Fine Motor)
        3. พัฒนาการการรับรู้ทางด้านภาษา (Language Behavior)
        4. พัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง (Personal-social Behavior)

โดยทางคลินิกพัฒนาการเด็ก มีบริการดังต่อไปนี้

        1. ประเมินและให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก
        2. ให้บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ในกรณีล่าช้า
        3. ส่งเสริมทักษะความสามารถตามวัยในเด็กปกติ
        4. จัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนในเด็ก 2 ขวบขึ้นไป เช่น การรอ การทำตามคำสั่ง ความพร้อมด้านการเคลื่อนไหว
        5. จัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมด้านการเรียนในเด็กวัยเรียน เช่น ความพร้อมด้านการเขียน การเรียนรู้ เป็นต้น
        6. ให้การบำบัดฟื้นฟูในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ / เด็กพิการ
        7. ส่งเสริมทักษะสังคม การสื่อสารในรูปแบบ Group Activity

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมิน ได้แก่

        1. เครื่องมือคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1
        2. การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย DENVER 11
        3. แบบประเมินการรับรู้ทางสายตา visual perception
        4. แบบประเมิน Sensory integration

เวลาทำการ :

        จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.

สอบถามรายละเอียด

        งานพัฒนาการเด็ก แผนกวัคซีน โทร. 053-921-777 ต่อ 1161
        คุณอนุชิต อุปเวียง นักกิจกรรมบำบัด โทร.089-9997138
        คุณวัลริกา เขียวดวง นักกิจกรรมบำบัด โทร.086-4064879