3 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : ตรวจสุขภาพรับสิทธิ์ซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตรวจสุขภาพรับสิทธิ์ซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ตรวจสุขภาพรับสิทธิ์ซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ตรวจสุขภาพรับสิทธิ์ซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในราคา 550 บาท