1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นอกสถานที่
บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นอกสถานที่

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นอกสถานที่

    

    

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นอกสถานที่
        
        โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรค โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้ขาดเรียนหรือขาดงาน อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยทางโรงพยาบาลแมคคอร์มิคได้จัดทีมพยาบาลวิชาชีพในการออกให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่นอกสถานที่ ทั้งในโรงเรียนและสถานประกอบการ