1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : บริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ สถานประกอบการ
บริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ สถานประกอบการ

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ สถานประกอบการ

  

    

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ สถานประกอบการ
และบริการให้ความรู้หลังการตรวจสุขภาพ
        
        โรงพยาบาลแมคคอร์มิค บริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ สถานประกอบการ สำหรับบุคลากรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ด้วยระบบ One Stop Service  มีบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ที่สามารถให้บริการตรวจสุขภาพได้อย่างครบขั้นตอน และหลังจากการตรวจสุขภาพ บริการให้ความรู้หลังการตรวจสุขภาพ บริการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมในเรื่องสุขภาพสำหรับผู้สนใจ โดยพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งท่านจะได้รับการตรวจสุขภาพด้วยความเอาใจใส่ สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน