1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : บริการตรวจอนามัยโรงเรียน
บริการตรวจอนามัยโรงเรียน

บริการตรวจอนามัยโรงเรียน

  

  

บริการตรวจอนามัยโรงเรียน

        โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มีบริการด้านสาธารณสุขให้แก่นักเรียนในกลุ่มอายุ 5 - 19 ปี ตามโครงการบริการสาธารณสุขของรัฐบาล โดยได้จัดทีมพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางการพยาบาล ออกให้บริการ ณ สถานศึกษาต่าง ๆ 
       
        โดยการให้บริการทางสาธารณสุขประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพนักเรียน การให้สุขศึกษา การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพอนามัย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขอนามัยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและทำให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลอนามัยของบุตรหลานได้ดียิ่งขึ้น