1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : หอผู้ป่วยคลอดและทารกแรกคลอด เฮเลนนิวแมน 3
หอผู้ป่วยคลอดและทารกแรกคลอด เฮเลนนิวแมน 3

หอผู้ป่วยคลอดและทารกแรกคลอด เฮเลนนิวแมน 3

หอผู้ป่วยคลอดและทารกแรกคลอด เฮเลนนิวแมน 3

        ห้องคลอด (Delivery Room)

    

    


        ห้องพักสำหรับมารดาหลังคลอด

  


        หออภิบาลทารก (Nursery Ward)