1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (MICU) (Medical Intensive Care Unit)
หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (MICU) (Medical Intensive Care Unit)

หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (MICU) (Medical Intensive Care Unit)
        หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (MICU) (Medical Intensive Care Unit) มีบทบาทสำคัญในการดูแลและรักษาทางอายุรศาสตร์  ทางโรงพยาบาลมีอายุรแพทย์โรคหัวใจพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือในการตรวจและวินิจฉัยที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยมากที่สุด

       สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921-777 ต่อ 1182, 1183