1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : อัลตร้าซาวนด์ 3D (Ultra Sound 3D)
อัลตร้าซาวนด์ 3D (Ultra Sound 3D)

อัลตร้าซาวนด์ 3D (Ultra Sound 3D)อัลตร้าซาวนด์ 3D (Ultra Sound 3D)

        
การวินิจฉัยของแพทย์มีความสำคัญมาก เครื่องอัลตร้าซาวนด์จึงมีบทบาทและเป็นเครื่องมือสำคัญของแพทย์ โดยทางโรงพยาบาลมีเครื่องอัลตร้าซาวนด์ 3D ที่ทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำ