1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : อายุรกรรมโรคมะเร็ง (Oncology)
อายุรกรรมโรคมะเร็ง (Oncology)

อายุรกรรมโรคมะเร็ง (Oncology)อายุรกรรมโรคมะเร็ง (Oncology)

        ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคมะเร็ง อาทิ พันธุกรรม อาหาร พฤติกรรม ฯลฯ  และตรวจ
วินิจฉัยรักษาโดยอายุรแพทย์โรคมะเร็ง ประเมินสุขภาพผู้ป่วย ตรวจหามะเร็งด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ  MRI  CT SCAN  Mammogram  Ultrasound  ตรวจชิ้นเนื้อ  วางแผนวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย และให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว โดยร่วมกับทีมแพทย์สหสาขาผู้เชี่ยวชาญรักษาด้านโรคมะเร็ง

        เวลาทำการ : ทุกวันจันทร์  เวลา 16.00 - 20.00 น.

        สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921777 ต่อ 1111