1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : อายุรกรรมโรคหัวใจ (Cardiac Medicine)
อายุรกรรมโรคหัวใจ (Cardiac Medicine)

อายุรกรรมโรคหัวใจ (Cardiac Medicine)อายุรกรรมโรคหัวใจ (Cardiac Medicine)

        ปัญหาทางด้านหลอดเลือดส่งผลต่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย หากเกิดที่หัวใจอาจทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ ทำให้เกิดปัญหาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและปัญหาในเรื่องของหัวใจวาย หัวใจล้มเหลวในที่สุด โรคหลอดเลือดมักพบในผู้สูงอายุแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงด้วย

        อาการที่ทำให้สงสัยว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ได้แก่ อาการเจ็บแน่นหน้าอก อาจมีอาการเจ็บร้าวไปกราม แขน ควรรีบมาพบแพทย์ หากปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายมากขึ้น และส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายตามมาในที่สุด
 
        คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ อาทิ หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจโต โรคลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ หลอดเลือดหัวใจตีบตัน ฯลฯ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ให้ผลการตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็ว พร้อมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างทันท่วงที 


        เครื่องมือช่วยในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคหัวใจ

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง   
(Echocardiography)

     เป็นการตรวจผ่านผนังหน้าอกเพื่อดูขนาดหัวใจ การบีบตัวของ กล้ามเนื้อหัวใจ การทำงานของลิ้นหัวใจและตรวจหาภาวะหัวใจพิการ แต่กำเนิด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยหอบหรือแน่นหน้าอก
การตรวจสมรรถภาพหัวใจ   
(Exercise Stress Test)

     การตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลสภาพเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจและวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจที่แอบแฝงอยู่ โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคนี้สูง 
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า (EKG) 

     การตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า (EKG) เป็นการวัดความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ช่วยในการวินิจฉัยการเต้นผิดปกติของหัวใจและโรคหัวใจที่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจ