1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : เครื่องเอกซเรย์ C-Arm
เครื่องเอกซเรย์ C-Arm

เครื่องเอกซเรย์ C-Arm

  

เครื่องเอกซเรย์ C-Arm


        เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-Arm สามารถเคลื่อนที่วินิจฉัย และมีระบบดูภาพที่ใช้สำหรับการผ่าตัดทางจอภาพ โดยใช้ในงานหลัก ๆ ได้แก่

        - การผ่าตัดแบบ Conventional Surgery
        - รักษาโรคทางระบบประสาทวิทยา
        - อาการบาดเจ็บ