1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : แผนกวัคซีน
แผนกวัคซีน

แผนกวัคซีน

  

    

 
        บริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กตามช่วงอายุ และบริการฉีดวัคซีนเสริมพิเศษ อาทิ

          - วัคซีน บี ซี จี
          - วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
          - วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
          - วัคซีนโรคตับอักเสบ บี
          - วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ เอ
          - วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี
          - วัคซีนโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิป และ ตับอักเสบบี รวม 6 โรค
          - วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม และ อีสุกอีใส รวม 4 โรค
          - วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ให้การดูแลโดยกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ พร้อมทั้งจัดพื้นที่แยกส่วนจากคลินิกเด็กเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921-777 ต่อ 1124