1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : แมมโมแกรม (Digital Mammogram)
แมมโมแกรม (Digital Mammogram)

แมมโมแกรม (Digital Mammogram)แมมโมแกรม (Digital Mammogram)
นวัตกรรมล่าสุด Digital Brest Tomosynthesis

        เป็นการตรวจ Mammogram ด้วยระบบ 3 มิติ สามารถตรวจเต้านมโดยการถ่ายภาพเนื้อเต้านมออกมาเป็นแผ่นบาง ๆ ทีละชั้น ชั้นละ 1 มม. ในมุม 15 องศา  ในการถ่ายภาพ tomosynthesis 1 ครั้ง จะได้ภาพออกมาครั้งละประมาณ 50 slice ถ่ายภาพทั้งหมด 4 ครั้ง (ข้างละ 2 ครั้ง) เพราะฉะนั้น ในการตรวจ แพทย์จะได้ภาพทั้งหมดถึง 200 ภาพ ในระยะห่างกันเพียงภาพละ 1 มม. ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นเนื้อเต้านมที่เคยซ้อนกันอยู่ได้ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเต้านมจะมีความหนาแน่นและหนาทึบ รวมถึงผู้ป่วยที่ผ่าตัดเสริมเต้านม จึงสามารถระบุตำแหน่งรอยโรคและความผิดปกติได้ชัดเจนและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การถ่ายเพิ่มน้อยลง