; โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Annual Checkup Programmes : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Annual Checkup Programmes

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Annual Checkup Programmes

ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาโรคที่แฝงอยู่ในอาการที่ผิดปกติในร่างกาย ในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรง และ โรคแทรกซ้อนโรคต่าง ๆ ที่จะตามมาได้

ตรวจสุขภาพแมคคอร์มิค

คำแนะนำก่อนตรวจสุขภาพ-แมคคอร์มิค