; นโยบายการใช้คุกกี้โรงพยาบาลแมคคอร์มิค -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

นโยบายการใช้คุกกี้โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

(Cookies Policy)

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันบนเว็บไซต์ เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.mccormickhospital.com ของโรงพยาบาล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึง ความหมายการทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้โรงพยาบาลใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ หรืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษา และ ปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อนและ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.allaboutcookies.org

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชม โดยทำให้สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแมคอร์มิค ให้ตรงความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และในบางกรณี จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว อาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และ คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และ ประมวลตามวัตุประสงค์ทางการตลาด คุกกี้ที่ใช้งานอาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

 1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่าง ที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่า และ เลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเรื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บบราวเซอร์
 2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่อยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออกคุกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อนกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

 1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น ( Strictly Necessary Cookies )

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค            ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 1. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาล รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ส่งผลให้ โรงพยาบาล ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 

ประเภทคุกกี้

รายละเอียด

ตัวอย่าง

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

PHPSESSID

laravel_session

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมิลผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้โรงพยาบาลทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้นถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

__utmc

_gid

__utma

__utmb

__utmt

__utmz

_ga

 

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือ ลบคุกกี้ ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบ และการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่ระบุไว้

 • Chrome
 • Safari
 • Microsoft Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Chrome Android
 • Chrome Iphone / Ipad
 • Safari Iphone / Ipad

 

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

ทางโรงพยาบาลแมคคอร์มิคจะไม่รับผิดชอบ และโรงพยาบาลไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจจะมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น Youtube หรือ Facebook เป็นต้น ซี่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิคได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโชเชียลมีเดียวของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดแลตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายนี้อาจจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริงโดย โรงพยาบาลจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโรงพยาบาลขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถสอบถาม หรือใช้สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคุกกี้ โดยติดต่อทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

อีเมล์ dpo@mccormickhospital.com

 • ที่อยู่ 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • เบอร์โทรศัพท์ 053-921777

 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566