; การทำลายประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลแมคคอร์มิค-โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

ประกาศ เรื่อง การทำลายประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

เนื่องด้วยโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะดำเนินการทำลายประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงปี พ.ศ.2560

ดังนั้น
ทางโรงพยาบาลจึงขอแจ้งให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลในช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านต้องการเก็บประวัติการรักษาพยาบาลของท่านไว้ กรุณาติดต่อขอคัดลอกสำเนาประวัติการรักษาพยาบาลได้ที่ แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลแมคคอร์มิค หมายเลขโทรศัพท์ 053-921777 ต่อ 1167 หรือ 1168 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาทำการ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2566

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566