; บริการทางการแพทย์ : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai