; คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ-โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai