; คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai