; วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นถึงถึง 24.2% ลดความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาลจาก การเกิดปอดอักเสบ , โรคหัวใจและระบบหายใจ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผุ้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 
ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้เพิ่มขึ้นถึง 24.2% 

    • กระตุ้นให้เกิดการป้องกันที่ดีกว่าในผู้สูงอายุ
    • ลดความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาลจากการเกิดปอดอักเสบ
    • ลดความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาลจากโรคหัวใจและระบบหายใจ 
    • ลดความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่