; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : ข่าวสารโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ข่าวสารโรงพยาบาล


พิธีนมัสการพระเจ้าครบรอบ 131 ปี และ พิธีมอบถวายอาคารหอพักแพทย์
พิธีนมัสการพระเจ้าครบรอบ 131 ปี และ พิธีมอบถวายอาคารหอพักแพทย์
จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้าครบรอบ 131 ปี โรงพยาบาลแมคคอร์มิคและมอบถวาย “อาคารหอพักแพทย์"
พิธีดำหัวผู้บริหารและบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562
พิธีดำหัวผู้บริหารและบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562
โรงพยาบาลฯ จัดพิธีดำหัวผู้บริหาร พิธีดำหัวและประกาศเกียรติคุณบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ประจำปี 2562 เทศนาโดย ผู้ปกครองพงษ์ ตนานนท์ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 95 ปี
อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง (ทีมผจญเพลิง)
อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง (ทีมผจญเพลิง)
ทีมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง (ทีมผจญเพลิง) ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562
นมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดแผนกเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
นมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดแผนกเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
จัดนมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดแผนกเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก (Chemotherapy Dapartment) เปิดพิธีโดย ศจ.สิงขร รักสกุลใหม่ รักษาการผู้จัดการ และนพ.สุกิจ กิจอำนวยพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการแพทย์ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอผู้ป่วยเฮเลนนิวแมน 2
ผู้แทนจาก สสส. เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ผู้แทนจาก สสส. เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ การบริการด้านสูตินรีเวชฯ ของโรงพยาบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น.
นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี คอร์ต
นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี คอร์ต
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี. คอร์ต เทศนาโดย ผู้ปกครองธีระพงศ์ ฉิมะวงษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ในวันที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนมัสการ Edwin B. McDaniel