; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ